Jesteś tutaj

Praca magisterska

Tytuły prac magisterskich wykonanych przez studentów farmacji i analityki medycznej:

 

 1. Próby wykorzystania wektorów ekspresyjnych kodujących czynniki proapoptotyczne w ograniczaniu przeżywania komórek nowotworowych.
 2. Badania in vitro transdukcji komórek nowotworowych rekombinowanymi wektorami wirusowymi AAV.
 3. Próby wykorzystania polietylenoiminy 25 kDa do wprowadzania genów reporterowych do komórek nowotworowych.
 4. Klonowanie molekularne wektora ekspresyjnego kodującego białko Sonic hedgehog.
 5. Niewirusowe metody wprowadzania genów proangiogennych do komórek: próby wykorzystania polietylenoiminy 25 kDa.
 6. Badania in vivo transfekcji komórek nowotworowych L1 za pomocą kompleksów pLacZ/PEI.
 7. Ocena ekspresji genów proangiogennych w komórkach nowotworowych OVP 10 oraz transfektantach OVP 10/SHH i OVP 10/VEGF.
 8. Badanie stabilności bicistronowego wektora proangiogennego pVIF.
 9. Infekcja komórek nowotworowych L1 rekombinowanymi wektorami wirusowymi AAV.
 10. Ocena ekspresji surwiwiny w komórkach nowotworowych eksponowanych na doksorubicynę.
 11. Ocena efektywności infekcji płuc myszy preparatem genowym rAAV.
 12. Rekrutacja śródbłonkowych komórek progenitorowych u szczurów metodą terapii genowej.
 13. Ocena wpływu preparatu pSHH na rekrutację śródbłonkowych komórek progenitorowych w skórze.
 14. Ocena ekspresji genów receptorów dla rekombinowanych wirusów związanych z adenowirusami (rAAV) w komórkach B16-F10 i L1.
 15. MikroRNA jako biomarker ostrych stanów niedokrwiennych mięśnia sercowego.